General terms and conditions

Home General terms and conditions

General terms and conditions

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Hotel Ola d.o.o., u daljnjem tekstu Hotel, plasira i prodaje hotelske usluge prema objavljenim informacijama, opisu, terminu i važećem cjeniku, a sukladno potvrđenoj rezervaciji/sklopljenom ugovoru, u svoje ime i za svoj račun. Hotel Ola je hotel samo za odrasle uz minimalnu dobnu granicu od 16 godina, dok Turističko naselje Val nema takvih ograničenja. Kao naručitelj usluge za krajnjeg korisnika može se pojaviti agencija ili turoperator te se odredbe općih uvjeta primjenjuju i na njih kao posrednike. Slanjem upita za rezervaciju potvrđujete da ste sporazumni s Općim uvjetima poslovanja hotela te isto postaje pravna obveza. Prilikom pružanja usluga Hotel primjenjuje pravila propisana kućnim redom, hotelijerskim i ugostiteljskim uzancama, a u skladu s važećim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

CIJENA USLUGE

Važeća cijena usluge navedena je u ponudi dobivenoj putem Online booking sistema ili odjela rezervacija. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju bilo kakvih izmjena ili odstupanja od rezerviranih usluga bit će obračunate redovne cijene. Za usluge koje nisu iskorištene povrat sredstva nije moguć. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta. Cijene u eurima su informativne. Rezervacijski sustav primjenjuje dnevne najbolje cijene Hotela.
 PDV je uključen u cijene.

TURISTIČKA PRISTOJBA

Turistička pristojba nije uključena u navedene cijene smještaja, već se obračunava na licu mjesta.
Turistička pristojba je izražena u HRK. Ako se plaćanje ne vrši u valuti HRK, tada se turistička pristojba obračunava po važećem srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Odluku o visini turističke pristojbe donosi Skupština Županije Splitsko Dalmatinske te je ista izražena u cjeniku. Djeca od 12 do 17,99 godina plaćaju 50% iznosa turističke pristojbe. 

NAPOMENE VEZANE UZ POSTUPAK REZERVACIJE

Molimo uzmite u obzir da se osobe od 16 i više godina smatraju odraslima te im se naplaćuje puna cijena. Prilikom rezerviranja smještaja, obvezni ste djecu stariju od navedenog pribrojiti odraslim osobama. Želite li promijeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, izmjene možete napraviti online, u skladu s Uvjetima otkaza rezervacije. Hotel pridržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

UVJETI PLAĆANJA

Za individualne rezervacije

Rezervacije po redovnim cijenama

Unutar 7 dana prije dolaska, hotel zadržava pravo naplate cjelokupnog iznosa rezervacije.
Gost treba dostaviti važeće podatke kreditne kartice koju će hotel teretiti u navedene svrhe.
U slučaju da su podaci kreditne kartice neispravni, hotel će o tome obavijestiti gosta te otkazati rezervaciju.
Ukoliko gost želi izravno uplatiti iznos rezervacije, plaćanje treba izvršiti najkasnije 7 dana prije dolaska.

Rezervacije po posebnim cijenama uz nepovratno plaćanje

Hotel će gostu odmah nakon izvršene rezervacije, unaprijed nepovratno naplatiti puni iznos rezervacije (osim boravišne pristojbe i mogućih dodatnih usluga). Gost treba dostaviti važeće podatke kreditne kartice koju će hotel teretiti u navedene svrhe.
U slučaju da su podaci kreditne kartice neispravni, hotel će o tome obavijestiti gosta te otkazati rezervaciju.
Ukoliko gost želi izravno uplatiti nepovratni puni iznos, plaćanje treba izvršiti najkasnije 24 sata nakon izvršenja rezervacije. Svi bankovni troškovi nastali u inozemstvu prilikom plaćanja faktura ili uplata predujma idu na teret agencije kao davatelja naloga uplate (SHA charge code). Uplaćenim iznosom smatra se iznos za koji je banka u Hrvatskoj odobrila račun primatelja uplate.
Sva plaćanja, za iznose koji su u ponudi navedeni u Eurima, obračunavaju se u kunskoj vrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan ispostave računa.

OBRAČUN USLUGA I PLAĆANJE

Predračun/Račun se ispostavlja na osnovi dogovorenih uvjeta i potvrde Partnera te na osnovi poštivanja otkaznih rokova. Naplata usluga je isključivo moguća u HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Plaćanje je moguće jednokratno – kreditnim karticama (Visa, Master), debitnim karticama, gotovinom (HRK) te bankovnom transakcijom
Zbog tečajnih razlika te obračuna provizije mjenjačnica, treba računati na to da će potreban iznos u EUR za plaćanje računa biti nešto veći od onog iznosa naznačenog na rezervaciji i računu.
Kasni odlazak (check-out) je moguć samo uz prethodnu potvrdu recepcije te uz doplatu.

UVJETI OTKAZA REZERVACIJE

Za grupne rezervacije:

“Značajna promjena” znači promjenu datuma, promjenu trajanja boravka ili smanjenje broja soba za 25% ili više prvotno rezerviranih soba.

15% ukupnog iznosa računa predstavljaju administrativne pristojbe i nepovratne su.

Kako bi se izbjegli dodatni troškovi, bitne promjene ili otkaz rezervacije moraju se pisano obavijestiti najkasnije 30 kalendarskih dana prije dolaska. Obavijest o otkazivanju ili bitnoj promjeni moraju biti poslani u pisanom obliku radnim danom. Radnim danom smatra se svaki dan od ponedjeljka do petka osim državnih praznika i blagdana.

Za sva otkazivanja i bitne promjene napravljene unutar 30 dana od dolaska, hotel ima pravo naplatiti 100% cijene rezervacije.

U slučaju da bilo kakva promjena ili otkazivanje prije 30 dana od dolaska promijeni broj članova grupe, hotel će preračunati trošak aranžmana i u skladu s tim ponovno fakturirati.

U slučaju otkaza rezervacije od strane hotela, hotel šalje pisanu obavijest. Hotel ima pravo bez odgovornosti otkazati bilo koju rezervaciju za koju klijent ne izvrši uplatu do datuma dospijeća ili zbog bilo koje stvari povezane s rezervacijom koje bi mogle naštetiti ugledu hotela.

Za individualne rezervacije:

Uvjeti otkaza individualnih rezervacija po redovnim cijenama:

Otkaz individualnih rezervacija (rezervacije za manje od 12 osoba) bez naplate troškova je moguć do 7 dana prije dolaska.
U slučaju kasnog otkaza (7 dana prije dolaska) ili nedolaska, Hotel zadržava pravo naplate troškova u iznosu od 100% ukupne cijene usluge.
Otkaz rezervacija nakon prijave u hotel (skraćenje boravka u odnosu na izvornu rezervaciju): hotel može naplatiti storno-trošak u visini 100% vrijednosti preostalih rezerviranih, a neiskorištenih dana.
Obavijest o otkazu ili promjeni rezervacije mora biti dostavljena pisanim putem i valjana je po primitku pismene potvrde Hotela.

Uvjeti otkaza individualnih rezervacija po posebnim cijenama uz nepovratno plaćanje:

Ukoliko nema najave za kasni check in, rezervaciju držimo do 22:00 sati na dan dolaska. Kod bilo kakvih otkaza rezervacija (otkaz u bilo kojem trenutku nakon izvršenja rezervacije, nedolazak gosta (“no-show”), odbijanje rezervirane sobe iz neopravdanih razloga, otkaz rezervacija nakon prijave u hotel tj. skraćenje boravka), hotel će zadržati prethodno u potpunosti naplaćeni nepovratni iznos rezervacije.

VIŠA SILA 

Klijent i Hotel su oslobođeni od izvršavanja svojih ugovornih obveza ukoliko  se pojave okolnosti  koje se smatraju „višom silom“ dokle god takve okolnosti traju i utječu na izvršavanje ugovornih obveza, što je detaljnije opisano u ovom članku.
Izraz „viša sila“ podrazumijeva neuobičajene i nepredvidljive događaje izvan kontrole stranaka. Takvi događaji uključuju (primjerice) rat, prijetnju ratom, demonstracije, prirodnu ili nuklearnu katastrofu, požar, epidemiju, loše vremenske uvjete, teroristički napad, vladine odluke i/ili predsjedničke odluke i/ili parlamentarne odluke (npr. odluke o zatvaranju granica, odluke o zabrani napuštanja države prebivališta, odluke o ikakvim zabranama vezanim za putovanja izvan država), Božju volju,  i druge slične okolnosti.
Klijent se može osloboditi obveza zbog „više sile“ u bilo kojem smislu jedino ako je njome spriječen izvršiti obveze Ugovora, te je u nemogućnosti ostvariti i zamjenske aranžmane, nakon što je poduzeo sve potrebne mjere za to. Hotel se može pozivati na „višu silu“ u slučaju kada je spriječen ili je povezano s velikim teškoćama ostvariti siguran smještaj, kada je po mišljenju Hotela ugroženo zdravlje, udobnost ili užitak klijenta te kada bi kao posljedica svega mogla biti ugrožena sigurnost gostiju i djelatnika.

OSTALI UVJETI SMJEŠTAJA

Prijava u hotel i ulazak u sobu (“check-in”) moguć je nakon 15:00 h na dan dolaska.
Odjava iz hotela i napuštanje sobe (“check-out”) moguće je do 10:00 h na dan odlaska.

Prilikom prijave u hotel gost je dužan uplatiti polog za moguću nadoknadu štete u iznosu od 100€, koji se vraća prilikom odjave. Hotel zadržava pravo uskraćivanja usluge boravka te ostalih usluga onim gostima čije ponašanje na bilo koji način nije u skladu s kućnim redom hotela, koje remeti mir i dostojanstvo drugih gostiju ili osoblja, ili koje ugrožava njihovu sigurnost ili dobrobit. Hotel ne prima na smještaj osobe mlađe od 16 godina. Eventualne žalbe ili pritužbe gostiju, hotel će uzeti na razmatranje isključivo ukoliko su iste bile upućene tijekom trajanja boravka i to ili na licu mjesta izravno odgovornoj osobi u hotelu, ili putem agencije koja je izvršila rezervaciju, ili putem službenog predstavnika. Uprava zadržava pravo zatvoriti wellness ili njegov pojedini dio (bazen, fitness, saune i dr.) u slučaju neophodnih popravaka te potrebnog održavanja ili sezonskog zatvaranja tijekom zimskog perioda. S obzirom na postojeće razlike unutar istih tipova soba, navedene fotografije su samo ilustrativne i informativne prirode te ne moraju odgovarati stvarno rezerviranoj sobi. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na slijedeći e-mail: sales@hotelola.hr

REKLAMACIJE

U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon korištenja usluge. Ukoliko gost uloži pismenu reklamaciju nakon isteka roka, Hotel takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Hotel je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor. Hotel će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže bilo koje druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Gost i Hotel će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

KATEGORIZACIJA I OPISI OBJEKATA

Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Hrvatske. Hotel ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i samog objekta u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Hotel ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera. 

SMJEŠTAJ U HOTELU

Raspored soba određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi nije moguć prije 15 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 22 sati nužno je najaviti unaprijed, u protivnom Hotel ne garantira mogućnost izvršenja usluge, osim ako nije drugačije naznačeno.